ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ย. 63 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 9.00 น.  หัวข้อ 1. จัดตารางสอน  2. ส่งแผนปฏิบัติการ
ห้องประชุมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ผู้บริหาร/งานบุคลากร
09 ต.ค. 60 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 1/2560
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
06 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 (นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ที่ เว็บไซต์ https://sgs.bopp-obec.info)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
05 ต.ค. 60 อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
04 ต.ค. 60 ส่งแบบสำรวจเวลา - คะแนน ครั้งที่ 5 (100%) ปพ.5 SGS และแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ครูผู้สอนและหัวงานวัดผลและประเมินผล
29 ก.ย. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
25 ก.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลา - คะแนน ครั้งที่ 4 (70%) ภาคเรียนที่ 1/2560
ครูผู้สอนและหัวงานวัดผลและประเมินผล
25 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ครูผู้สอน
21 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
19 ก.ย. 60 ส่งซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ครูผู้สอนและหัวงานวัดผลและประเมินผล
15 ก.ย. 60 จัดพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2560
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
14 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบและการชดเชยเวลาเรียนที่ไม่ครบ 80%
ครูผู้สอนและหัวงานวัดผลและประเมินผล
13 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
13 ก.ย. 60 ครูรับตารางสอนและคำสั่งการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและหัวหน้างานหลักสูตร
12 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมเฉลย
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
11 ก.ย. 60 แจ้งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ เวลาเรียนไม่ครบ 80%
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
04 ก.ย. 60 ส่งแบบสำรวจเวลา - คะแนน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
28 ส.ค. 60 แจ้งรายชื่อนักเรียนใกล้หมดสิทธิ์สอบ เวลาเรียนไม่ครบ 80%
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
24 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 60 ส่งแบบสำรวจเวลา - คะแนน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
18 ก.ค. 60 ส่งซองข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
14 ก.ค. 60 จัดพิมพ์ข้อสอบกลางภาคเรียนที่1/2560
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
11 ก.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมเฉลย
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
10 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
03 ก.ค. 60 ส่งแบบสำรวจเวลา - คะแนน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
27 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
หัวหน้ากิจกรรมงานลูกเสือ-เนตรนารี
19 มิ.ย. 60 อนุมัติ/ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
19 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 นิเทศการสอนครูผู้ช่วย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและหัวหน้างานหลักสูตร
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
08 มิ.ย. 60 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและครูที่ปรึกษา
05 มิ.ย. 60 อนุมัติ/ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
02 มิ.ย. 60 ประชุมครูผู้ปกครองครั้งที่ 6/2560
กลุ่มงานวิชาการและครูที่ปรึกษา
22 พ.ค. 60 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2/2559
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
10 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 หยุดวันวิสาขบูชา
09 พ.ค. 60 ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2560
08 พ.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และกำหนดการสอนเพื่อขออนุมัติใช้
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
02 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เรียนปรับพื้นฐาน
07 เม.ย. 60 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
กลุ่มงานวิชาการ