คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชกร ดีศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุบล กล้วยดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ มังกรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรชร ชอบค้าขาย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชีลาพร แรกขึ้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจีรนันท์ วันแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายทอง ปัญจศิริเลข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรุจน์ สมพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางลำพวน เจริญมาก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนะ ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย นวนอำไพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูคุณสัมปัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาบุญรัตน์ มหาวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร ปัญจศิริเลข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ