กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งพิวา คัดติยากุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสกสรร จุฬา
ครูผู้ช่วย

นางสุณีวรรณ หยดย้อย
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ ทำนาเมือง
ครูผู้ช่วย