กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งพิวา คัดติยากุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเสกสรร จุฬา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุณีวรรณ หยดย้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายทวีศักดิ์ ทำนาเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2