กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งพิวา คัดติยากุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสกสรร จุฬา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุณีวรรณ หยดย้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายทวีศักดิ์ ทำนาเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2