กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร จุฬา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุณีวรรณ หยดย้อย

นายทวีศักดิ์ ทำนาเมือง