กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยเสกสรร จุฬา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุณีวรรณ หยดย้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายทวีศักดิ์ ทำนาเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3