กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภทรพร เจริญมาก
ครู คศ.1

นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาล
ครู คศ.1