กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางภทรพร เจริญมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3