กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมาลินี สรรค์ประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางภทรพร เจริญมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3