กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุพล ปานสุวรรณ
พนักงานราชการ