กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุพล ปานสุวรรณ
พนักงานราชการ