กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร
ครู คศ.1

นายธเนศ ศรีบุญธรรม
พนักงานราชการ

นายสุพล ปานสุวรรณ
พนักงานราชการ