กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธเนศ ศรีบุญธรรม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุพล ปานสุวรรณ
พนักงานราชการ