ประวัติโรงเรียน


 


นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนโดยมีนายอารี งามเลิศ กำนันตำบลสระโบสถ์ เป็นผู้ขอเปิดโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสระโบสถ์  และได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2518 มีนักเรียน 18 คน 
         นายบุญแทน   สิงห์สา     รักษาการครูใหญ่คนแรก โดยใช้ศาลาวัดสว่างอารมณ์ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว วันที่ 25  พฤศจิกายน 2518กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายสมไกร เมืองคำ   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่มีนายลออ จิตต์อารี ศึกษาธิการอำเภอโคกสำโรงเป็นที่ปรึกษาและประสานงานต่อมา ในปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันโดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน รวม 35 ไร่ ดังนี้  
นายมนัส ชัยพิบูลย์  จำนวน 25 ไร่

  นางอ่อน ใจเฉื่อย  จำนวน 3 ไร่

  นายเนียม นิลสาลิกาและนายเฮง นิลสาลิกา  จำนวน 3 ไร่

  นายแอ งามเลิศและนางทอง ปัญจศิริเลข  จำนวน 2 ไร่

  นายแอว นิลสาริกาและและนายประสิทธิ์ คำพานิช  จำนวน 2 ไร่