กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาณัฐ สุขนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2