กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาณัฐ สุขนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2