กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอาทิตย์ พงศ์อารี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยพร ปัญจศิริเลข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2