กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยพร ปัญจศิริเลข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภัครินทร์ สอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1