ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมไกร เมืองคำ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย พงษ์เพชรดา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล แดงสง่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก หมั่นมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา โพธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ สุขขุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัศมิ์ รัมมณีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ดวงสุดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางชูศรี คำกัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน