คณะผู้บริหาร

นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา