กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายถิรินทร์ สังข์ขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชัญปภา แจ้งพร้อม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอภิญญา ตาระกา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศุภณัฐ เพชรล้อม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1