กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิญญา ตาระกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายถิรินทร์ สังข์ขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศุภณัฐ เพชรล้อม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2