กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิญญา ตาระกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายถิรินทร์ สังข์ขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชัญปภา แจ้งพร้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศุภณัฐ เพชรล้อม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1