กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายถิรินทร์ สังข์ขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชัญปภา แจ้งพร้อม
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา ตาระกา
ครู คศ.1

นายศุภณัฐ เพชรล้อม
ครูผู้ช่วย