กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริลักณ์ ป๊กคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรุ้งทอง แก้วโสต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางไพรินทร์ ทำนาเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลากร พรประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุพล ปานสุวรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2