กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริลักณ์ ป๊กคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูล
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวรุ้งทอง แก้วโสต

นางไพรินทร์ ทำนาเมือง

นางสาวชลากร พรประสิทธิ์

นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์

นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร

นายสุพล ปานสุวรรณ