กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวไพรินทร์ ขวัญเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริลักษณ์ ป๊กคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรุ้งทอง แก้วโสต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชลากร พรประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น