กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจุฑากาญจน์ ทองเหมือน
ครู คศ.3

นางสาวไพรินทร์ ขวัญเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ ป๊กคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ้งทอง แก้วโสต
ครู คศ.2

นางสาวชลากร พรประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย