กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจุฑากาญจน์ ทองเหมือน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวไพรินทร์ ขวัญเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริลักษณ์ ป๊กคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรุ้งทอง แก้วโสต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชลากร พรประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0