กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทรงเดช เศรฐพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายแทน แพงอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคย
ครูผู้ช่วย

นายภาคินัย ชีอยู่
ครูผู้ช่วย