กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภาคินัย ชีอยู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายทรงเดช เศรฐพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2