กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทรงเดช เศรฐพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายภาคินัย ชีอยู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1