กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทรงเดช เศรฐพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายแทน แพงอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายภาคินัย ชีอยู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1