ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 148) 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 125) 31 พ.ค. 64
รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) (อ่าน 103) 09 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 305) 03 มี.ค. 64
สถิติการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร (อ่าน 16) 02 มี.ค. 64